Zápis dětí do MŠ

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

připravili jsme pro vás souhrnné informace a postup, jak vaše dítko zapsat do naší mateřské školy. Jsme moc rádi, že jste si vybrali právě naši mateřskou školu. 

V letošním školním roce již proběhne opět klasický zápis přímo v mateřské škole.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let nejpozději k 31. 08. 2024 a nejsou dosud k předškolnímu vzdělávání zapsány. 

Zápis se uskuteční v úterý 7. 5. 2024 v době od 15:00 do 17:00 hodin

v budově Základní školy a Mateřské školy Chvalčov ve třídě Lištiček – přízemí vlevo.

Zákonní zástupci s sebou přinesou:

 

Kritéria a podmínky přijetí 2024/2025

Oznámení o zápisu

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 6. 6. 2024

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Chvalčov, okres Kroměříž, rozhoduje o přijetí/nepřijetí podle ustanovení §34 odst. 3 a 4, §165 odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), v platném znění.

  • Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy a ve vitríně před budovou školy
  • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí je možné si vyzvednout osobně (po předchozí domluvě) přímo u ředitelky školy

V případě dotazů nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu: reditel@zschvalcov.cz nebo na tel.: 573 381 132

 

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Je podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy i očkování?

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (k 31. 8. 2024 dosáhne pěti let).

Jak bude ředitelka postupovat, pokud se přihlásí víc dětí, než bude možné do školy přijmout?

Ředitelka bude postupovat podle „Kritérií a podmínek pro přijetí dětí do MŠ“, která předem zveřejní.

Přednostně budou přijaty děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu ve Chvalčově.

Přijímáte i děti dvouleté?

Děti, které k 31. 8. 2024 nedosáhnou věku tří let, mohou být přijaty, pokud bude mít MŠ volné místo.

Mohu si vybrat mateřskou školu, i když nespadáme do jejího obvodu?

Ano, rodiče mohou zvolit i školu, kde nespadají.

Jaké mám šance na přijetí v nespádové mateřské škole?

Ředitelka musí přijat nejdříve spádové děti. Podle počtu volných míst pak doplní dětmi, které se hlásí do MŠ jako nespádové.

Mohu si podat přihlášku i do více mateřských škol současně?

Ano, lze podat přihlášku i do více škol.

Co se stane, pokud by bylo moje dítě přijato do obou mateřských škol?

V případě přijetí do více škol rodič dítěte neprodleně kontaktuje ředitelku školy, kterou si vybere, a potvrdí jí závazně svoje rozhodnutí.

Kdy bude jasné, zda bylo dítě přijato do mateřské školy?

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do mateřské školy vydá 6. 6. 2024

 

Na web připravujeme galerii, ve které Vám naši školu představíme. Podívejte se do fotogalerie, kde zveřejňujeme fotky z akcí školy a nejlépe – zeptejte se těch, kdo už k nám chodí, ať víte, do čeho jdete.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Těšíme se na Vás a Vaše děti v Mateřské škole Chvalčov.

 

Co má zvládnout dítě při nástupu do MŠ: