Kritéria pro přijetí do MŠ na školní rok 2017/2018

8.1.2016

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Chvalčov stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon) v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti podle § 34 odst. 1 školského zákona zpravidla ve věku od 3 do 6 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak. Do přijímacího řízení mohou být zařazeny jen řádně vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání včetně vyjádření pediatra o zdravotním stavu dítěte a očkování dítěte.

II.

V souladu s § 34 odst., školského zákona se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

 III.

Při určování pořadí jednotlivých žádostí vychází ředitel z počtu bodů dle níže stanovených kritérií. V případě stejného počtu bodů se žádosti seřadí podle data narození dětí. V případě shodného počtu dosažených bodů i data narození rozhoduje o přijetí los.

 

KRITÉRIA:  POČET BODŮ
1.      Poslední rok před zahájením povinné docházky do základní školy – tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2017  8
2.      Trvalý pobyt v obci Chvalčov u dítěte, které dosáhlo věku minimálně 4 roky k 31.8.2017  1
3.       Věk dítěte 4 roky dosažené k 31.8.2017 3
3 roky dosažené k 31.8.2017 2
2,5 let  dosažených k 30.6.2017 1
4.      Trvalý pobyt dítěte ve Chvalčově 2
5.      Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se v dané MŠ vzdělávat i v následujícím školním roce 2017/2018 1

 

 

 

 

 

Jak správně psátOvoce do škol