Podmínky provozu školy od 1.9.2020

7.9.2020

Pravidla pro školu

 • Před prvním příchodem do školy se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti
 • Od 1.9.2020 není povinné ve vnitřních prostorách ZŠ a MŠ Chvalčov nosit roušky další pravidla v návaznosti na tzv. semafor a na protiepidemická opatření uložená příslušnou KHS, popřípadě MZd.
 • Cizí osoby a zákonné zástupce dětí a žáků žádáme, aby se v prostorách ZŠ a MŠ zdržovaly pouze po dobu nezbytně nutnou, před vstupem do budovy, či učeben prosím použijte připravenou dezinfekci
 • Škola bude realizovat zvýšená hygienická opatření a pravidla úklidu dle manuálu MŠMT – průběžná dezinfekce společných prostor ve škole a školní jídelně, dezinfekce klik atd.
 • Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí – covid – 19, zákon o ochraně veřejného zdraví §7 odst. 3 – oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních dětí a zajistit dohled zletilé fyzické osoby
  • Osoby (děti, žáci, rodiče, zaměstnanci a další) s příznaky infekčního onemocnění nesmí vstoupit do budovy školy
  • Dítěti/žákovi, popřípadě zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí – toto potvrzení vydává odborný lékař (alergolog)
  • škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění ( zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma…), ale budeme věnovat těmto příznakům zvýšenou pozornost a při jejich zjištění budeme volit tento postup:
  • Příznaky jsou patrné při příchodu dítěte/žáka do budovy školy a
  • a) je přítomen zákonný zástupce – dítě/žák není vpuštěn do budovy,
  • b) není přítomen zákonný zástupce – škola zákonného zástupce neprodleně informuje o nutnosti neodkladného vyzvednutí žáka/dítěte
  • příznaky se vyskytnou/ jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole – stejný postup jako u bodu b)
 • před vyzvednutím je dítě/žák v izolaci = šatna na hřišti / učebna keramiky. Dítě/žák je po celou dobu izolace pod dozorem zaměstnance školy ( školní asistentka), izolovaný i dozor použijí ochranné osobní pomůcky,  izolační místnost bude následně vydezinfikována.
 • ve všech případech škola informuje zákonného zástupce o nutnosti kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu
 • v případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS NEKONTAKTUJE, školu kontaktuje KHS, která rozhodne o okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu
 • škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS + způsobu vzdělávání žáky/zákonné zástupce žáků a svého zřizovatele
 • škola poskytuje distanční vzdělávání pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření znemožněna přítomnost ve škole více než POLOVINY žáků alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení. Ostatní žáci, kterých se opatření netýkají, pokračují v prezenčním vzdělávání.
 • – poskytuje distanční způsob vzdělávání pro ty děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, pokud chybí VĚTŠINA dětí této třídy nebo chybí většina dětí  z celé  MŠ
 • žáci a děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, mají povinnost se distančně vzdělávat
 • škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí a žáků

 plán distančního vzdělávání pro ZŠ

 • online výuka  – Skype, WhatsApp
 • emailová korespondence (zadávání pracovních listů a úkolů a tisk doma, popřípadě tisk pracovních listů ve škole a žáci si je vyzvednou denně na určeném místě v budově školy)
 • práce žáků bude pravidelně hodnocena

 plán distančního vzdělávání pro MŠ

 • pracovní sešity, které jsou využívány v rámci přípravy na vstup do základní školy
 • dětem budou zadávány úkoly přes webové stránky školy
 • uzavřená facebooková skupina pro předškoláky nebo emailové zprávy

V ostatních případech není škola povinna poskytovat distanční vzdělávání. V těchto případech bude  škola postupovat obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole. Pokud to organizační možnosti škole dovolí, bude se škola snažit i v těchto případech zajistit aspoň částečné distanční vzdělávání dotčených žáků, a to s ohledem na jejich individuální podmínky.

Pravidla pro družinu 

 • Jelikož nelze zajistit provoz školní družiny tak, aby oddělení tvořili žáci jedné třídy, bude zájmové vzdělávání organizováno jako za běžného provozu – ve dvou odděleních (1. oddělení: 1.-3. ročník, 2. oddělení: 4.-5. ročník) při dodržování hygienických opatření.

Pravidla pro jídelnu 

 • Ve snaze zajistit co nejmenší kontakt různých skupin, obědy budou probíhat po skupinách
 • MŠ: oběd od 11:20
 • 1. a 2. ročník: po 4. vyučovací hodině
 • 3.-5. ročník po 5. vyučovací hodině
 • Žáci si umyjí ruce před odchodem na oběd a vydezinfikují ruce před vstupem do jídelny, popřípadě před odebráním příboru
  • Cizí strávníci a rodiče, kteří si budou brát oběd do jídlonosičů (první den nemoci dítěte) si budou oběd vyzvedávat ze spojovací chodby (vchod od bytů), kde si na vyhrazeném místě přemístí sami oběd z talíře do jídlonosiče. Nevydezinfikovaný jídlonosič nesmí do prostor kuchyně, ani výdejny.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid – 19 je škola povinna vždy postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. Pravidla provozu školy se tudíž mohou měnit dle aktuální situace.

 

Děkujeme za pochopení a respektování těchto pravidel

 

 

 

MŠ – Informační schůzka pro rodiče!! DŮLEŽITÉ NAŘÍZENÍ !!