Odborné poradenství

Hlavní činnosti školního psychologa

  1. Řeší vztahové problémy mezi dětmi a vrstevníky ve třídě i mimo třídu. Může se jednat o vážnější potíže, ale i o méně závažné konflikty, kdy stačí jediná konzultace.
  2. Řeší vztahové potíže mezi učitelem a dítětem, také pomáhá při komunikaci rodičů s učiteli, pokud mají rodiče pocit, že učitel jim nerozumí, nevědí, jak učiteli sdělit, že se ve třídě nebo s dítětem něco děje.
  3. Řeší výchovné potíže – když se dítě ve škole nevhodně chová, nosí poznámky, nedokáže ovládnout své chování. Psycholog se snaží najít příčinu potíží, pomoci žákovi, rodičům, ale i učitelům, aby výuka i příprava na školu probíhala standardně a bez hádek.
  4. Řeší vzdělávací potíže – pomáhá dětem, které přípravě na školu věnují mnoho času a přesto selhávají a nemají dobré známky. Pomáhá motivovat děti, kterým se učit nechce a raději hrají počítačové hry či běhají mimo domov, neučí se.
  5. Psycholog pracuje se třídami, aby v nich bylo lepší klima a žákům se zde lépe pracovalo.
  6. Zasahuje v rámci krizových situací, když žákovi někdo zemře, je svědkem mimořádné události, krádeže, stane se obětí útoku (slovního i fyzického), je zde ihned k dispozici, aby s krizí pracoval, odstranil ji, žáka stabilizoval.
  7. Pracuje s agresivitou žáků.
  8. Pomáhá řešit rodinné potíže, pracuje s rodinami, nastavuje pravidla.
  9. Konzultuje s dětmi úzkostlivými a citlivými, plačtivými a ustrašenými.
  10. Práce psychologa s dětmi i rodinami je chráněna povinnou mlčenlivostí a veškeré informace se nedostanou na veřejnost.

Ke stažení

Seznam poradenských zařízení

Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlínwww.ppporzl.cz pracoviště Kroměříž Jánská 197, Kroměříž Tel. 575 570 564, 575 570 584, Pracoviště Holešov Zlínská 991, Holešov Tel. 731 661 983

Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči

SPC Bystřice pod Hostýnem Mgr. Pechová Jahodová, DiS. Palackého 1144, 768 61 tel. 734 725 401 SPC Kroměříž Mgr. Páníková, Mgr. Pechová Jahodová, DiS. Albertova 4062(ZŠ – Zachar) tel. 573 345 395

Speciálně pedagogické centrum pro děti s více vadami

Speciálně pedagogické centrum Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž F. Vančury 3695 767 01 Kroměříž pracoviště Kroměříž, Pavlákova 3942 (budova domova mládeže): 734 684 132 pracoviště Kroměříž, F. Vančury 3695 (budova školy): 774 342 237 email:kromeriz.spc@msazskm.cz www.msazskm.cz

Středisko výchovné péče pro děti a mládež

Husovo Nám. 229, Kroměříž svpkm@volny.cz Tel. 573 333 333, 732 572 287 pracoviště Bystřice pod Hostýnem Ul. 6.května 1071 tel. 608 045 301

Kompletní náplň práce a kompetece jednotlivých zařízení je uvedena v legislativě vyhl. č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a vyhl. č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

Základní pojmy

Základní pojmy ke specifických poruchám učení u dětí Specifické vývojové poruchy učení (SPU) se vyskytují přibližně u 3–4% dětí a mládeže. Tyto poruchy činí obtíže při osvojování učiva běžnými výukovými metodami, přestože dítě má přiměřenou inteligenci a dostatečně podnětné rodinné prostředí.

K nejčastěji se vyskytujícím vývojovým poruchám náleží:

DYSLEXIE

Specifická porucha čtení, která postihuje základní znaky čtenářského výkonu. RYCHLOST – čtení může být pomalé, namáhavé, neplynulé, dítě písmena luští, hláskuje nebo naopak čte překotně, domýšlí obsah. SPRÁVNOST – časté jsou záměny písmen tvarově podobných, např. b-d-p, a-o-e, m-n, l-k-h. Může se objevit přesmykování slabik, vynechávání nebo přidávání písmen, slabik i slov, nesprávné čtení délek a domýšlení koncovek slov. TECHNIKU – čte tzv. dvojím čtením – dítě čte slova potichu po hláskách a následně je vysloví nahlas (při výuce analyticko–syntetickou metodou čtení), mohou se vyskytovat problémy s intonací a melodií, nesprávné používání dechu. POROZUMĚNÍ – dítě nechápe smysl přečteného textu.

DYSORTOGRAFIE

Specifická porucha pravopisu, která se projevuje zvýšeným počtem specifických chyb a obtížemi při osvojování a aplikaci gramatických jevů. Nejčastěji se vyskytují tyto specifické dysortografické chyby: -vynechávky, přidávání či přesmykování písmen a slabik -vynechávky nebo nesprávné umístění diakritických znamének -záměny slabik zvukově podobných di, ti, ni/ dy, ty, ny a sykavek -záměny tvarově podobných písmen -obtíže v určování hranice slov

DYSGRAFIE

Specifická porucha grafického projevu, která postihuje celkovou úpravu písma. Charakteristické je křečovité a výrazně neúhledné až nečitelné písmo, psaní bývá neplynulé, dítě má problémy s navazováním jednotlivých písmen, bývá rychleji unavitelné. Porucha se projevuje rovněž obtížemi v zapamatování a nápodobě grafémů.

DYSKALKULIE

Specifická porucha matematických schopností, která postihuje matematické představy, osvojování matematických pojmů, manipulaci s čísly, chápání a provádění číselných operací, promítá se rovněž do geometrie.

DYSPRAXIE

Specifická porucha motorických funkcí. Děti s dyspraxií působí velice nešikovně a neobratně, mají problémy v hrubé a jemné motorice, narušena je celková koordinace pohybů. Potíže lze pozorovat v sebeobsluze – dítě může mít problém s oblékáním, stolováním, v pozdějším věku mohou přicházet problémy například s učením se jízdy na kole. Objevují se také problémy s organizací času a plánováním činností. Dále jsou to poruchy aktivity a pozornosti:

ADHD

Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou. Děti s touto diagnózou mohou mít sníženou schopnost organizace činnosti. Jsou převážně nadměrně aktivní, impulzívní a obtížně udrží pozornost jak v aspektu sluchovém, tak i zrakovém. Dalšími příznaky mohou být např. zvýšená unavitelnost a emoční labilita, agresivita, snížené výkony ve škole, neschopnost podřídit se autoritě a také problémy při navazování kontaktů s vrstevníky.

ADD

Porucha pozornosti. Děti mají potíže se zaměřením pozornosti na určitý podnět po dostatečně dlouhou dobu. Typickým projevem je slabá pozornost, bývají rovněž zvýšeně unavitelné a pomalé.

Specifické poruchy učení mohou být doprovázeny některými z dalších příznaků:

Závěrem bychom chtěli zdůraznit, že například ne každé pomalé čtení musí být nutně čtení dyslektické. Při diagnostice specifických poruch učení se přistupuje především individuálně ke každému dítěti. Jde-li skutečně o „neschopnost“, a ne o případné následky smyslových vad, nemocí nebo jiných vnějších okolností. Také zda má dítě „běžné výukové vedení“, má-li přiměřenou inteligenci a poskytuje-li mu jeho sociokulturní prostředí dost příležitosti ke vzdělávání. To, že můžete mít doma například dyslektika, se zpravidla projeví na konci první třídy. Diagnostika specifických poruch učení se provádí v pedagogicko-psychologických poradnách, v týmové spolupráci psychologa a speciálního pedagoga. Vyslovená diagnóza je pouze počátek. Potom následuje doslova mravenčí práce všech, dítěte, rodičů i školy. V pedagogicko-psychologické poradně by se rodiče měli dozvědět rovněž praktické rady a návody jak se s dyslektikem učit. Podle stupně poruchy je nutné zvolit přístup k dítěti také v průběhu výuky na základní škole.