Informace k zahájení školního roku a ke screeningovému testování

26.8.2021

Školní rok bude zahájen 1. září v 8.00 společným přivítáním před budovou školy. V případě nepříznivého počasí si každá paní učitelka vyzvedne žáky svého ročníku před budovou školy v 8.00. Ranní družina ve středu 1. září nebude.

 • Žáci 1. ročníku se i se svými rodiči přesunou v doprovodu třídní učitelky do své třídy, kde proběhne slavnostní přivítání. Vzhledem k hygienickým nařízením musí mít děti i rodiče v prostorách školy nasazenu ochranu dýchacích cest a nosu (rodiče respirátor, děti chirurgickou roušku). Předpokládaný konec slavnostního zahájení je cca v 8:45. Děti 1. ročníku poté odchází se svými rodiči.
 • Žáci 2.-5. ročníku budou se svou třídní učitelkou ve svých třídách do 8:45. Žáci 2.-4. ročníku mohou poté přejít do školní družiny. Žáci 5. ročníku nemůžou z organizačních důvodů v průběhu září družinu navštěvovat.
 • Všichni žáci musí mít při vstupu do školy nasazenu chirurgickou roušku.
 • 1. září mají všechny děti 2.-5. ročníku přihlášen oběd. Odhlásit obědy můžete na aplikaci strava.cz (bližší informace Vám budou přeposlány na osobní maily, zkontrolujte prosím hromadné zprávy i spamy)
 • Výdej obědů 1. září: 2. ročník: 10:45, 3.- 4. ročník: 11:10, 5. ročník: 12:00

TESTOVÁNÍ

 • 1. ročník: 2. září, 6. září a 9. září
 • 2. – 5. ročník: 1. září, 6. září a 9. září
 • Testovat se nemusí tito žáci:
 1. Žáci, kteří jsou 14 dnů po plně dokončeném očkování
 2. Žáci po prodělaném onemocnění Covid 19 – 180 dní od prvního pozitivního testu (doložit potvrzení)
 3. Žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě
 • Testování bude provedeno neinvazivními antigenními testy pro samoodběr – Genrui BioTech  (instruktážní video Vám bude zasláno na osobní emailové adresy)
 • Žák, který se odmítne testovat: se může účastnit výuky, ale bude mít nasazenu ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole. Tito žáci:
 1. Nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, nesmí používat sprchy, převlékají se s odstupem
 2. Nesmí zpívat
 3. V jídelně a při konzumaci jídla ve třídě musí dodržovat odstup od ostatních 1,5m
 4. Netestovaný žák, který odmítne nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, nemá nárok na poskytování distanční výuky, žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání, musí být omluven v souladu se ŠŘ.

 Výsledky testů a následné kroky:

A) Pokud je výsledek negativní, žákovi je umožněna účast na prezenční výuce

B) Pokud je výsledek pozitivní, je pozitivně testovaný žák poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy. Ostatní žáci z dané třídy odchází ze školy také. Totéž platí pro žáky, kteří v předchozích 2 dnech před AG testem byli s pozitivně testovaným v jedné třídě nebo skupině. Výše uvedené neplatí pro očkované žáky nebo žáky v ochranné 180 denní lhůtě. Žáci 1. – 3. ročníku odchází vždy se zákonným zástupcem, žáci 4 a 5. ročníku mohou sami na základě písemného souhlasu zákonného zástupce (ke stažení v dokumentech školy).  Škola vydá zákonnému zástupci pozitivně testovaného žáka potvrzení o tom, že byl pozitivně testován, zákonný zástupce je povinen o pozitivním výsledku testu informovat praktického lékaře dítěte. Ten rozhodne o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplní elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. V případě, že konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného Ag testemzákonný zástupce žáka o výsledku testu informuje školu a ta dále informuje původně indikované kontakty, všechny dotčené osoby se mohou vrátit k prezenční výuce. V případě, že konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného Ag testem, zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku testu. Škola zašle KHS jméno pozitivně testovaného žáka a seznam žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s tímto žákem. KHS postupuje podle mimořádného opatření MZd o nařízení izolace a karantény.

 

 • Pokud je v důsledku mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/ třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.

Více informací k testování: koronavirus.edu.cz

Organizace výuky 2. a 3. září

 • 1.ročník: výuka probíhá 8:00-9:40
 • 2.-5. ročník: výuka probíhá 8:00-11:40
 • Od pondělí 6. září bude výuka probíhat dle platného rozvrhu

Provoz školní družiny od 2. září do 30. září

 • Ranní družina 6:00-7:45 pouze pro 1.-4. ročník
 • Odpolední družina: 1. oddělení: 1.-2. ročník, 11:40-15:55, 2. oddělení: 3.-4. ročník, 12:35- 16:05

Provoz školní družiny je upraven dle protiepidemických opatření, je doporučena homogenita skupin.

 

 

Příměstský tábor – 3. turnusRozvrh hodin 2.ročník 2021/2022