Školská rada

Základní informace o školské radě, pravomoci

Podle zákona č. 561 (školský zákon) § 167 je školská rada (ŠR) povinný orgán při ZŠ, SŠ a VOŠ. Umožňuje zákonným zástupcům žáků, zletilým žákům, zřizovateli, pedagogům a dalším osobám podílet se na správě školy. ŠR musela být zřízena do 31.12.2005.Na naší škole zřídil zřizovatel tříčlennou ŠR. Jednoho zástupce jmenuje zřizovatel, jednoho volí pedagogičtí pracovníci a jednoho volí zákonní zástupci žáků. Volby zajišťuje ředitel školy. Následně jsou členové rady jmenování obecním zastupitelstvem. Funkční období ŠR je tři roky. ŠR zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání svolává její předseda.

Pravomoci ŠR podle zákona č. 561 (školský zákon) § 168

Ředitel školy je povinen umožnit ŠR přístup k informacím na škole, zejména k dokumentaci školy.

Složení školské rady

Předseda Alena Konečná zástupce pedagogů
Člen Veronika Miškayová zástupce rodičů
Člen Andrea Zábranská zástupce zřizovatele

Zástupce zřizovatele byl zvolen na základě jednání rady obce ze dne 2.7.2014, zástupce pedagogů byl zvolen na základě jednání pedagogické rady ZŠ Chvalčov ze dne 11.6.2014 a zástupce rodičů byl zvolen na základě jednání valné hromady KR ZŠ Chvalčov ze dne 11.6.2014. Zápisy jsou uloženy ve sborovně základní školy u předsedy ŠR, resp. u jednatele KR. Obecní zastupitelstvo tyto členy jmenovalo.